chesrer
[TR] like and love

[TR] like and love

37 8 1

thích và yêu? hửm?…

[TR] End

[TR] End

23 9 1

Em vụng về nhờ anh cất giữ quả tim hồng, đến lúc ngoảnh lại chỉ còn là mảnh vỡ bị bóp đến nát vụng.…